Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ግዝያዊት ሓባራዊት ሽማግለ ካብ 2 ክሳዕ 3 ሚያዝያ 2016 ገምጋማዊ ኣኼባኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ኣቃኒዓ።

By   /  April 7, 2016  /  Comments Off on ግዝያዊት ሓባራዊት ሽማግለ ካብ 2 ክሳዕ 3 ሚያዝያ 2016 ገምጋማዊ ኣኼባኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ኣቃኒዓ።

    Print       Email

11 ፖለቲካውያን ውድባት፥ ሲቪላውያን ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ፡ ተቓለስቲን ምሁራትን ኣሳቲፉ ካብ 27 ክሳብ 29 ሕዳር 2015 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተቓነዐ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር፡ ኣብ ኣስራሕቲ ነጥብታት ክጸዓት ድሕሪ ምስምማዑ ፥ ንትግባሬ እዞም ስምምዓት ከተወሃህድ፥ ኣብ ቀጻሊ ክስረሓሎም ንዝድለዩ መደባት እማመታት እናቕረበት ከተማእዝን፥ ከምኡ’ውን  ኣብ ሞንጎ’ተን ኣብ’ዚ ስምምዕ በጺሐን ዘለዋ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ጸኒሐን ዝጽንበራ ካልኦት ሃገራውያን ሓይልታትን ርክባት ከተማሕድር ዝቖመት ግዝያዊት ሓባራዊት ሽማግለ (ኣድሆክ-ኮሚቲ) ካብ 2 ክሳዕ 3 ሚያዝያ 2016 ገምጋማዊ ኣኼባኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ኣቃኒዓ።

ኣብ’ቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ፥ ኩሎም ኣባላት እታ ሽማግለ ኣቐዲሙ ኣብ ዘዝተዋህቦም ዕማም ዝተበጽሐ ምዕባሌን ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝተደለበ ተሞኩሮን ብዝርዝር ከቕርቡ እንከለዉ ፥ ናብ’ቲ ዝተበጽሐ ደረጃ ዝደረዂ ኣስራሕቲ ነጥብታት ብደቂቕ ተዘቲዩሎም ኣሎ።

እታ ግዝያዊት ሽማግለ ተዋሂቡዋ ዘሎ ዕማም ከምቲ ዝተመደበ ይሰላሰል ከምዘሎ ፥ እዚ ድማ ነቲ ክብጻሕ ተደሊዩ ዘሎ ሃገራዊ ስራሕ ኣተስፊዩ ንዝበረኸ ጽምዶ ዘአንፍት ከምዝኾነ ዝመዘነ እቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ፥ ኣብ ዝመጽእ ነሓሰ 2016 ንኽቃናዕ ተመዲቡ ዘሎ ካልኣይ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽካር ክሳዕ ዝካወን ዝዕመሙ ሓደስቲ መደባት ሰሪዑ ኣሎ።

ካብቶም ብደቂቕ ተዘቲዩሎም ተሰሪዖም ዘለዉ መደባት ስራሕ ፥ ምስ ኣብ ቀዳማይ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ዝተሳተፋ ፖለቲካውያንን ማሕበራውያንን ሓይልታት ቀጻሊ ርክብ ብምሕያል ኣብ’ቲ ዝመጽእ ዋዕላ ዓወት ከስምሩ ዝኽእሉ ኣሕበርቲ ሓሳባት ኣደላዲልካ ምጽናሕ፤ ሱታፌ ተወሰኽቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ’ዚ ካልኣይ ዋዕላ ንምምስካር ክልተኣዉን ብዙሓውን ርክባት ምውፋር፥ ነቶም ተሳተፍቲ ቀዳማይ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ዝረዓመሎም “ዝተሓቱ ኣስራሕቲ ነጥብታት” ዘላቕነቶም ቀጻልነት ክህልዎ ዘኽእሉ ተወሰኽቲን ኣስራሕቲን ነጥብታት ሃሰዉ ምባል ዝብሉ ኮይኖም ፥ እታ ግዝያዊት ሓባራዊት ሽማግለ ዛጊት ንዝተዓወተትሎም ዕማማት ኣሐዪላ ኣብ ገግዜኡ ንእትሰርዖም ዕማማት ብዘይ ጸገምን ንምጽፋፍ ዘኽእል ብቕዓት ወኒና ከምዘላ ኣብ’ቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ብመድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ተዓዲሙ ፥ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ፡ ሰልፊ እስላማዊ ጉባኤ፡ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ዕብየትን፡ ሰልፊ ናህዳ፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ፈደራላዊ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ፡ ስሙር ደሞክራስያዊ  ግንባር ኤርትራ፡ እስላማዊ ሰልፊ እስላሕ ከምኡ እውን  ገዳይም ሃገራውያን ተጋደልትን ወከልቲ ማሕበራት ደቀንስትዮን ዘሳተፈ ቀዳማይ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ፥ ንሓባራዊ ጸላኢ ኣብ ዘናጻጽር ባይታ ተዓሊቡ ብልዑል ሃገራዊ ወንን ልዙብ ናይ ምክብባር መንፈስን ዝተኻየደ ምንባሩ ይዝከር።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →