Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝቦታኦም ዓበይቲን ገዳይምን ካድረታት ገዛውቶም ይምንጥል።

By   /  April 11, 2016  /  Comments Off on ህግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝቦታኦም ዓበይቲን ገዳይምን ካድረታት ገዛውቶም ይምንጥል።

    Print       Email

B-A-3pZCAAE9N0v

ህግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝቦታኦም ዓበይቲን ገዳይምን ካድረታት ፣ኣመሓደርቲን ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን ሂብዎም ዝጸንሐ ትሑት መጠን ገንዘብ ዝኽራዮም መንበሪ ኣባይቲን ክቕበልዎ ዝጸንሑ ገንዘባዉ ግንዖን ክመልስዎ ብምሕባር፣ ነቶም ኣባይቲ ንሓደስቲ ካድረታት ክህቦ ወሲኑ ከምዘሎ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ከረን ሓቢሩ።

እቶም ኣቐዲሙ ዝተቐረበሎም ገዛን ዝተዋህቦም ገንዘብን ክመልሱ ተነጊርዎም ዘሎ ዜጋታት ኣብ ክድርና ይዂን ምሕደራ ነዊሕ ዘገልገሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እዉን ጉሉሕ ተራ ዝነበሮም እዮም። እቲ ካብ’ኦም ዝሕደግ ገዛዉቲ ናብ’ቶም ተማእዛዝነቶምን ተኣማንነቶም ተመዚኑ ብቚዓት ኮይኖም ዝተረኽቡ ሓደስቲ ካድረታት እዩ ከምርሕ።

እዚ እዋናዊ ውሳኔ ህግደፍ፥ ኣብ ከተማ ከረን ናይ ዞባ ዓንሰባ ጀሚሩ’ኳ እንተሃለወ፣ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ናይ ሽዱሽቲአን ዞባታት እዉን ንምትግባሩ መደብ ተሓንጺጹ ከምዘሎ ዘመልከተ ወኪልና ፥ ድሮ በዚ ኣብ ከተማ ከረን ጀሚሩ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሞንጎ ነባራትን ሓደስቲን ካድረታት፣ ኣመሓደርቲን ካልኦት ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪታትን እታ ከተማ ዘይምቅዳዉን ዘይምትእምማንን ነጊሱ ከምዘሎ የረድእ።

ህግደፍ ኣብ ምምልማልን ምውፋርን ሓደስቲ ካድረታት ልዕሊ ካልእ እዋን ተኺሉ ይሰርሕ ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ እቶም ሓደስቲ ካድረታት ኣብ’ቲ ዝስረዓሎም ተልእኾ ተጊሆም ክሰርሑን ንድሕሪት ከይጥምቱን ብምባል ተደራረብቲ ሓለፋታት ይቕረበሎም ከምዘሎ ይንገር። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር  ንዝተዋጽኡ ላዕለዎት ካድረታት ህግደፍ – ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ሓደስቲ መምርሒታት ንምሃብ ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ እምባትካላ  ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ፥ እቶም ካድረታት ዝተዓጻጸፈ ገንዘባዊ ደገፍን ሓለፋታትን ተቐሪቡሎምን ተሃንጺጾም ንዘለዉ መደባት ንኽዓሙ ከምእተነግሮም ይዝከር።

ንፖለቲካዉን ውድባዉን ጉዳያት ህግደፍ ጠርኒፉ ዘሎ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፥ ንደገፍቲ ናይ ኣቶ ዓብደላ ጃብርን ሙስጠፋ ኑርሑሴንን ሸኽ ዛይድን ንምቕጻዕን ውልቃዊ ሕነ ንምፍዳይን በቲ ሓደ ወገን፥ ንዝጸንሐ ውድባዊ ኣሰራርዓ ህግደፍ ንሱ ብዝመረጾ መንገዲ ንምሕዳሱ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ከምዝርከብ ፥ ብፍላይ ሓደስቲን ካብ ርህራሄ ህዝብን ሃገርን ዘርሓቚን ናቱ ካድረታት ንምብዛሕ ኣሐዪሉ ይጽዕር ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።

እዚ ሕጂ ንገዳይም ካድረታት ክወሃብ ዝጸነሐ ሓለፋታት መንዚዕካ ናብ ሓደስቲ ናይ ምምርሑ መደብ፣ ኣካል ናይቲ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ደፋርን ተጓዳኢን ካድረ ንምምልማል ዝጽዕተሉ ዘሎ ትልሚ ከምዝኾነ ዘገንዝቡ ምንጭታት፥ እቶም ብዙሕ ሓለፋታት ተቐሪቡሎም ዘሎ ሓደስቲ ካድረታት ንዝወሃቦም መደብ ስራሕ ብዘይሕንከት ከጻፍፉ ልዑል ኣምነት ዝተነብረሎም እዮም።

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ተጓዳኢን ተጓናጺን ሓድሽ ወለዶ ካድርን ምፍራይ ንኣቶ የማነ ገብረኣብ ተዋሂቡዎ ዘሎ ዕማም ከምዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ ብፍላይ ንዝብርኽ ዘሎ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ንምዕናዉ ነዚ ብየማነ ገብረኣብ ተታሒዙ ዘሎ ዕማም ልዑል እምነት ተገይሩሉ ከምዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →