Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ገለ ካብ ወጻኢ ንኤርትራ ክበጽሑ ዝመጹ ኤርትራውያን ምውጻእ ተኣጊዶም።

By   /  March 29, 2016  /  Comments Off on ገለ ካብ ወጻኢ ንኤርትራ ክበጽሑ ዝመጹ ኤርትራውያን ምውጻእ ተኣጊዶም።

    Print       Email

ትግርና ወግዓዊ ሎጎ

‘ቅድሚ 2014 እንተዘይኮይኑ ድሕሪ 2014 ንሱዳን ዝኣተወ ዋላ ውን 2% እንተ ኸፈለ ሕጋዊ ኣይኮነን’ ብዝብል ምኽንያት ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ቀጽሪ ኢምግረሺን ከተማታት ኣስመራን ከረንን ከም ዝተመልሱን ናብ ዝመጽኡሉ ወጻኢ ሃገር ከይምለሱ ከምዝተኸልከሉን ተፈሊጡ።

በዚ ኣገባብ ዝተኸልኡ ሰባት ዳግማይ  ብስግረ ዶብ ፈቲኖም ንሱዳን ዝኣተዉ ከም ዘለዉ ውን ተረጋጊጹ። እዞም ምኹኑይ ብዘይኮነ ኣገባብ ባዕሎም ናብ ዘይተደልየ ሽግር ዝኣተዉ ሰባት ዳግማይ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከፊሎም ብስግረ ዶብ ንሱዳን ብምእታዎም ኣደዳ ዘይተደልየ ሽግሪን መከራን ይኾኑ ምህላዎም ይዛረቡ።

ቅድሚ ሕጂ ውን ብመንገዲ ረድዮ መድረኽ እዚ ነገራት ስዒቡ ንኸይመጽእ ኣቀዲሙ መጠንቀቕታታት ተመሓላሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ፥  ሕጂ ውን ዜጋታት ካብዞም ኣደዳ ዘይተደልየ ሓሰራ መከራ ዝኾኑ ወገናት ክመሃሩ ከም ዘለዎም ሬድዮ መድረኽ ለበዋኡ የመሓላላልፍ ።

ከምዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 10 ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራያን ስደተኛታት ናብ ሃገር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ኣቲዮም ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤል መዓልቱ ነጻነት ብምሕላፍ ክምለሱ ባይታ ተነጺፉሎም ከምዘሎ ኣብ ምጉስጓስ ይርከብ።

ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፥ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ፥ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ፍቓድ ዋኒን ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝውንንዎ ትካላት ከሐድሱ እንተኾይኖም ብዉክልና ዘይኮነ ባዕሎም ብኣካል ተረኺቦም ጥራይ ከተግብርዎ ዘገድድ ሓድሽ መምርሒ ኣወጺኡ።

በዚ መምርሒ መሰረት ዝኾነ ኣብ ወጻእ ዝርከብ በዓል ዋኒን ብኣካላ ክሳዕ ዘይተረኽበ ፍቓድ ዋኒኑ ከሐድስ ዝኾነ ዕድል የልቦን። ኣቐዲሙ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ወነንቲ ትካላት ብመንገዲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ወኪላት እዮም ፍቓዶም ከሐድሱ ጸኒሖም።

መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ብ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወጺኡ ዘሎ መምርሒ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሰባት ብንብረቶምን ማሎምን  ጅሆ ንምሓዝ ኮይኑ  ፥ ነቶም ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ምስ ደምበ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ዝደናገጹ ወነንቲ ትካላት ንምልቃምን ክመጽኡ ከምዘይኮኑ እንተተረጋጊጹ ድማ ንብረቶም ንምህጋርን እዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ናብ ደምበ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ዝዘዙዉ ኤርትራውያን ፥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከብ ገዛውቶምን ትካላቶምን ምህጋር ብቐዳምነት ዝሰርሓሉ ሜላ ኮይኑ ይርከብ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →