Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ናቕፋ ምሻጥ ምጅማሮም ተገሊጹ

By   /  March 25, 2016  /  Comments Off on ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ናቕፋ ምሻጥ ምጅማሮም ተገሊጹ

    Print       Email

ንህይወት ህዝቢ  ዘጻበበ ፊናንሳዊ ስርዓት ህግደፍ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረሎም corruption-750x347-2ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ልዑል መጠን ሓድሽ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ናብ ጋሽ ባርካን ዞባ ከሰላ ናይ ሱዳንን ብዘይ ዝኾነ ቀይዲ እንዳውረዱ ብዶላር ኣሜሪካን ጂኔ ናይ ሱዳንን ይሸጡ ከምዘለዉ ምንጭታትና ካብቶም ከባቢታት ኣቃሊሖም።

ህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡ ኣብ ቀይዲ መንግስቲ ኣቲዩ ባዕሉ ዘጥረዮ ገንዘብ ከም ደሞዝ – ወርሓዊ ናብ ባንክታትን ምምሕዳራትን እንዳከደ ዝተፈቕደሉ ውሑድ መጠን ገንዘብ ጥራይ ኣብ ዘውጸኣሉ ዘሎ እዋን ፥ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ግና ልዑል መጠን ሓድሽ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ከም ዝደለዩዎ ኪሕዙ ባይታ ኣንዳተኸፍተሎም ዝደለዪዎ ረብሓን ዝመደብዎ ወፍሪን ከይተጸገሙ የካትቱ ምህላዎም ዘረድኡ ምንጭታትና፥ ካብ 19 መጋቢት ጀሚሮም እቶም ሓለፍቲ 2 ሽሕን 400ን ናቕፋ ብሓደ ሚእቲ ዶላር ኣሜሪካ እንዳሸጡ ብሕጽረት ባጤራ ናቕፋ ተጣሪዖም ንዘለዉ ነጋዶን ዉልቀሰባትን ይቕርቡ ምህላዎም ኣተሓሳሲቦም።

እቶም ሓለፍቲ ገዚፍ ዓቐን ባጤራ ናቕፋ ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣውሪዶም ነጋዶ ብመንጽር ዝቕርብዎ መጠን ዶላር ኣሜሪካ ንምሉዋጥ ብዘስክፍታ ተዋፊሮም ከምዘለዉ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። ናብ ዞባ ከሰላ እዉን ተመሳሳሊ መጠን ሓድሽ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ተሰዲዱ ብጂነ ወይ’ዉን ብዶላር ኣሜሪካ ንኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ነጋዶ ይሽየጥ ኣሎ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም በትረ ስልጣኑ ኣየቋሙቱሉ እምበር ዝደለዪዎ ኪገብሩን ዝመርጽዎ ሓለፋታት ብዘይቀይዲ ከውሕሱን ዝፈቕደሎም ላዕለዎትን ማእከሎትን ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ፥ ህዝብን ሃገርን ተሓሪምዎም ንዘለዉ ኣገልግሎታት ከምድላዮም ይረብሑሉ ከምዘለዉ እዩ ዝንገር።

ሓያሎ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ኣብ ግሁድ ንጥፈታት ጸሊም ዕዳጋ ወፊሮም እንደሃለዉ እምበኣር ፥ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምሽራፍን ሕወላን ተዋፊርኩም ንዝበሎም ነበርቲ ከተማታት ኣስመራን መንደፈራን ዝኾኑ 26 ኣሽረፍቲ ኣሲሩ ኣሎ። እቶም ኣሽረፍቲ ካብ 16 ክሳዕ 21 መጋቢት ብጥቆማ ተሰኒዩ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ዝተቐየዱ እዮም።

እዞም ኣቐዲሞም ኣብ ሸርፍን ሓዋላን ክነጥፉ ዝጸንሑ’ሞ ኣማስያኡ መጋበርያ ህግደፍ ሙዃን ስለዝመረጹ ኣብ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ደሓን ቦታ ዝተዋህቦም ዳዊት ቦክረጺንን መሓመድ ዒሳን ዝስሞም ዉልቀሰባት እንዳተጦቖሙ ዝተለቕሙ 26 ኣሽረፍቲ ፥ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ኣብ ልዕሊኦም ገዚፍ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተንጠልጢሉ ከምዘሎ እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ ዘለዉ።

ዳዊት ቦኽረጼንን መሓመድ ዒሳን እዋናዊ ስራሖም ፥ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣሽረፍቲን ሓወልቲን ምእራይ ኮይኑ ይርከብ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →