Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ኢሳይያስ ንዝኸውን እንሓስበሉን እንሰርሓሉ እዋን ሕጂ እዩ!!

By   /  March 20, 2016  /  Comments Off on ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ኢሳይያስ ንዝኸውን እንሓስበሉን እንሰርሓሉ እዋን ሕጂ እዩ!!

    Print       Email

changeወግሐ ጸብሐ፡ ኢሳይያስ ሓሚሙ ሞይቱ ክውረ ክዕለል፣ ደገፍቱ ክስንብዱ፡ ተቓወምቱ፡ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ብዝፈጸሞ ገበናት ከይተሓተን ከይተናዘዘን ክመውት የብሉን ክብሉ፣ ንሱ ኣለኹ ኣይሞትኩን ክብል፣ ማሕበረ – ንሱ ንሕና: ንሕና – ንሱ: ህርመት ልቦም ክዓርግ፡ እዝግዮ ክብሉ ክምህለሉ ዓመታት ሓሊፉ። ኢሳይያስ ግን ወዲቑ ዝስበር ሞይቱ ዝቕበር ሰብ ፍጡር ስለዝኾነ ሓደ መዓልቲ ከም ማንም ወዲ ኣዳም እንተስ ብእዝጊ ብፈጣሪ ይተርፎን እዩ። ሞት፡ መወዳእታ ዕምሪ ናይ ማንም ፍጡር ስለዝኾነት፡ ኢሳይያስ እውን ካብዛ ማንም ዘይመልካን ዘይሓልካን ባህሪያዊት ትዕድልቲ ወዲ ኣዳም ኣይከምልጥን እዩ። ሓደ መዓልቲ እቲ ዘይተርፍ ነገር ኮነ ክበሃልን መዓልቲ ፋንዎኦ ክንገርን እዩ።

እቲ ዘገርም ግን፡ እቶም ደገፍቱ፡ ህይወታዊ ፍጡር፡ ሰብ ወዲ ኣዳም ምዃኑ ዘንጊዖም፡ ከም ዘልኣለማውን መለኮታውን ነገር ቆጺሮም፡ ሓመመ ሞተ እናኽበሃል ከብዶም ሓቚፎም፡ ክሕቆኑን ክደኑን እንከለው፣ ሞት ኢሳይያስ ንኹሉ ሓጢኣትን ኣበሳን ስርዓቱን መከራ ሃገርን ህዝብን ዝሓጽቦን ዝፍውሶን ዝመስሎምን ተቓወምቲ ስርዓቱ እውን ኣለው። ምሕደራ መንግስቲ ኢሳይያስ ዝመረሮን ዝዓርዓሮን ” ካብ ኢሳይያስ ዝሓይሽ እምበር ዝኸፍእ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ።” ብዝብል እምነት፡ መን ይምጻእ ብዘየገድስ፡ ” ኢሳይያስ፡ እንተ ብእዝጊ እንተስ ብሕጊ፡ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክእለን ክጽረግን ኣለዎ።” ይብሉ። ገለ ከኣ ብሕግን ብፍርድን እንተኸይዱ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ተረጋጊጹ ማለት እዩ። ብፈጣርን ሓደጋን እንተኸይዱ ግን፡ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን ክትወድቕን ዝኸፍአ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ይብሉ።

ክልቲኡ ርእይቶታት ምኽኑይ እዩ፣ ግን ከኣ ክልቲኡ ተኽእሎታት ከኣ ክፍተግን ክዝርዘርን ኣገዳሲ እዩ።

ክሳብ ሕጂ፡ ብታሪኽ ከምዝተራእየ፡ መለኽቲ ስርዓታት፡ ብዛዕባ ስልጣኖምን መንበሮምን እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ስለዘይሓስቡን ዘይግደሱን፡ ኣብ እዋን መንግስትነቶም ንሰናይን ዕቤትን ሃገርን ራህዋ ህዝብን ሓሊኖም ክጋገዩ እንከለዉ፡ ” ኣብዝን ኣብዝን ተጋጊኹም!” ነንዘበሉዎምን፡ ንዘይበርሃሎም ነገር ክበርሃሎምን ንዝሓቱዎምን ዝተቓወምዎምን እናደስከሉን እናኣሰሩን፡ እናሸረቡን እናዕረቡን ንህዝቢ ብፍርሕን ራዕድን ስለዝገዝእዎ ቅሳነትን ርግኣትን የብሎምን።

እቲ ብሓይልን በትርን ዝፈጥሩዎ ምርግጋእ፡ ኣብ መስርሕ ጭቆናኦም ምስ መረረን መግዛእቶም ምስ ዓርዓረን፡ ህዝቢ ዓቕሉን ትዕግስቱን ስለዝጽንቅቕ፡ እንተስ ብህዝባዊ ናዕቢ ብሰላማዊ መገዲ፡ እንተስ ብጎነጽ-ብሓይሊ ካብ ስልጣን ከምዝጸርጎም ዋላ እውን ኣብ መሰልቶም መለኽቲ ክትግበር እናረኣዩዎ፡ ናባና ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣይብሉን እዮም። እንተበሉ እውን፡ ኣብ ዘበነ ስርዓቶም ብዙሕ ገበናት ስለዝፍጽሙ ብዝፈጸምዎ ገበን ከይሕተቱን ከይፍረዱን ስለዝሰግኡ፡ ኣብ መስርሕ መንግስትነቶም ዘተሓጥኡዎም መኮንናትን ሚኒስተራትን መሪጾም እናሕጥኡን ኣብ ገበን እናቆማጥዑን ክሳብ ጸሓይ ግዝኣቶም እትዓርብ ብሓይልን በትርን መግዛእቶም ይቕጽሉ። ኣብ ኤርትራና ከኣ እዚ ተመኩሮ እዚ እዩ ዘሎ።

ብመስዋእቲ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ሓፋሽ ተጋደልቲ በሪኹ፡ ብተጋደልትን ህዝብን ብዝነበሮ ተፈታውነትን ስምን ዝናን ኣጥርዩ ሓርነታዊ ውድብ መሪሑ ዝኣተወ ተጋዳላይ ኢሳይያስ፡ ስልጣን ምስ ጨበጠ፡ ደሞክራሲያዊት ቅዋማዊት ሃገር ክምስርት ትጽቢት እናተገብረሉ፡ ዝተዋህቦ ሓደራን እምነትን ክሒዱን ጠሊሙን ንኹሉ ክዓብን ክዕምብብን ዝነበሮ፡ ዝርካቡ ዕሸል ትካላት ሃገር አዕንዩን ትካላዊ ምሕደራ ኣፍሪሱን ባሕጒጉን፡ ፍጹም ምልኪ መስሪቱ ንሃገርን ህዝብን ካብ ዘድሚ እነሆ ክልተ ዑቑድ አሕሊፍ ኣሎ።

ኣብዚ፡ 25 ዓመታት ናጽነት ከኣ፡ ንህዝቢ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ መንብሮ እናነቖተ፡ ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ዘሪጉ ስድራ ቤታት በታቲኑ፡ ባህላዊ ክብርታት ህዝቢ ዘሪጉን ሓሚሱን ጉቦን ብልሽውናን ኣንጊሱ፡ ሃገራዊ ክብርን ስምን ደዊኑ ንኤርትራና ምድረ ሲኦል ቀይሩዋ ኣሎ።

እዚ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጠቕሰ ሓቅታት፡ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውን ነገር ንምድማቕ እንተዘይኮኑ፡ ብዛዕባ ምልካዊ መራሒ ኢሳይያስን ተግባራቱን ብዙሕ ስለዝተባህለ፡ ብሕጂ ዝበሃል ሓዲሽ ነገር የሎን። እቲ ክበሃል ዘለዎ ሓዲሽ ነገር፡ ንሕና ዜጋታት ኤርትራ፡ ድሕሪ ሕልፈት ኢሳይያስ ነዛ ብምልኪ ቆሲላን ደምያን ዘላ ሃገር ብኸመይ ከም እነሕውያን እንፍውሳን ብኸመይ ከምእነሐድሳን ከምእንድብሳን ንሓስብን ንቀራረብን’ዶ ኣሎና ዝብል እዩ።

ከምዚ እንዕዘቦን እንርእዮን ዘሎና፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ብምልኪ ተሓኒቑን ተዓቢሱን ስለዘሎ ብጉዳይ ሃገሩ ብናጽነት ክዝትን ክመኻኸርን ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣብ ቀረባን ርሑቑን ሃገራት ስደት ዘሎ፡ ንምልካዊ ስርዓት ይቃወም እየ ዝብል ዝርካቡ ሓይልታት ደምበ ተቓውሞ ከኣ፡ ታሪኽ ምብትታንን ታሪኽ ምጉጅጃልን እዩ ጸኒሑዎ። እቲ ሓሓሊፉ ብሓባር ንምስራሕ ክገብሮ ዝፍትን ኣወዳድባ እውን ዘተስፉ ምልክት ኣይተራእዮን። ስለዝኾነ ከኣ ደምበ ተቓውሞ መንእሰያት ከዕስልን ንህዝቢ ተስፋ ክህብን ኣይከኣለን። እቶም በብወገኖምን በብዓቕሞምን ክወዳደቡ ዝፈተኑ ውዳበታት መንእሰያት እውን ልክዕ ከምተን ዝጸንሓ ውዳበታት ብዝተፈላለየ ምኽንያትን ብሕጽረት ተመኩሮን ተሓሊኾም ክስጉሙ ኣይከኣሉን።

ስለዝኾነ ሕጂ፡ ደምበ ተቓውሞ፡ ንሕሉፍ ጌጋታቱ ብዝግባእ ገምጊሙን ኣጽኒዑን፡ ካብ ሕሉፉ ተማሂሩ፡ ንኹሉ ፈላልዩ ስምዒትን ኣተሓሳስባን ኣልዩን ኣወንዚፉን ንሃገራውን ህዝባውን ረብሓ ዝዓለመ ንጹህ ሃገራዉ ምትእኽኻብ ክገብርን ነብሱ ክውድብን ግዚኡ እዩ። እዚ ሕጂ መድረኽ ዝጠልቦን ዝሓቶን ዘሎ ምትእኽኻብ ከኣ፡ ” ዕድመ ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዕርበቱ እዩ’ሞ ሎሚ ተወዳዲብና እንተጸኒሕና ጽባሕ ስልጣን ክንርከብ ኢና!” ብዝመንፈሱ ዝካየድ ምትእኽኻብ ዘይኮነ፡ ንህዝብን ሃገርን ዘቐደመ ንጹህ ሕልናውን ሓላፍነታውን ምትእኽኻብ ክኸውን ኣይግባእን እዩ።

ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ብኣዚዩ ዝተጸንዐን ዝተወደበን ኩሉ መኣዝነ ሓቆፍ ውጥን እንተዘይተመሪሑን እንተዘይተቐሊሱን፡ እትረፍ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ዝጽበዮ ውጽኢትን ምዕባለን ከምጽእ፡ ንገዛእ ርእሱ እውን ክጸንዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዝኾነ፡ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝግበር ዘሎ ምቅርራብን ምትእኽኻብን ውዳበታት ተቓውሞ፡ ውጽኢታውን ኣድማዕን ንኪኸውን ብቕኑዕ መንፈስ ክስረሓሉን ኩሉ ሃገራዊ ብንጹህ መንፈስን ሕልናን ክሰርሓሉን ይግባእ። ካብኡ ተረፈ፡ ኩሉ እቲ ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልክን ህዛብዊ ርክባትን ሓሊኑ ዝግበር ምትእኽኻብ፡ ንሕሉፍ ውድቀትን ምፍልላይን ሕሉፍ ተመኩሮ ከብ ምድጋም ዓዲ ኣይክውዕልን እዩ።

እቲ ሕጂ ዝድለ ዘሎ ምትእኽኻብ፡ ነቲ ኣብ ዘበነ ኢሳይያስ ዝተቐብረን ዝተኾመረን ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝተፈጸመ መወዳእታ ዘይብሉ ኣጸያፊ ገበናትን ሳዕቤናቱን ኣተሃዳዲኡን ብፍትሒ ኣርጊኡን ነቲ ብፍላጥ ዝተበትከ ባህላዊ ክብርታትና ኣላጊቡ ኮምን ሕብረተሰብን ዘሐድስ፥ ፈሪሱን ተረሚሱን ዝጸንሐ ቁጠባ ሃገር ዝፍውስ፡ ኣብ ስድራቤታት ኤርትራ ክሳብ ኣንጉዕ ዝዞሮቖ ጓህን ሓዘንን ደቢሱ ትንፋስ ዝመልስ ብኹለንትናኡ ዝተወዳደበ፡ ንኹሉ ሃገራዊ ዓቕምን ክእለትን ዝኣኻኽብን ስልጣን ነቲ ዋንኡ ዝኾነን ዝተቓለሰን ህዝቢ ዘረክብ ሓይሊ እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣብዚ ሓይሊ እዚ ከኣ ምስሊ ኤርትራን ህዝባን ብዝግባእ ከንጸባርቕ ይግባእ – እዚ ከኣ እዩ ብዘይ ውዓል ሕደር ክስርሓሉን ክጸዓረሉን ዘለዎ።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →