Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ወግዓዊ መግለጺ EYSC – ንህዝቢ ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ንዘልኣለም ክኸብር እዩ!

By   /  March 29, 2016  /  Comments Off on ወግዓዊ መግለጺ EYSC – ንህዝቢ ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ንዘልኣለም ክኸብር እዩ!

    Print       Email

ድሕሪ’ ቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለዘመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ዘይፍትሓዊ ብይን: እቲ ብዓንተብኡ ውን ኣንጻር መግዛእቲ ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ኤርትራዊ ደምበታት: ቃልሱ ንመሰል ርእሰውሳኔ ክብ ከብል እዩ ተቐሲቡ። መግዛእቲ ንምምካት: ናይ ከልኦት ሃገራት ቃልሲ ብቐንዱ ደማ ሰውራ ኣልጀርያ ከም ኣብነት ብምሕራይ: ብረታዊ ቃልሲ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ተወሲዱ ንቅሎ ንሓርነት ኮነ። ኣብቲ 30 ዓመታት ዝወሰደ ቃልሲ: ሽሕ እኳ ኣዝዩ ብዙሕ ውረድ ደይብን ሓርጎጽጎጽን እንተተራእየን: ብኡ መንጽር ኣብ ንጹሃት ተቃለስቲ ብዙሕ ገበናት እተተፈጸመን: እቲ ኣብዝሃ ተጋዳላይ ሓርነት: ነታ ሰውራ ንክምስረት ምኽነያት ዝኾነተ ዓመጽ ንክምክት: ማሙቅ ስድራቤቱ ገዲፉ በረኻ ሰፊሩ: ጠምዩ: ጸሚኡ: ሰንኪሉን ተሰዊኡን እዩ። ኣብ መወዳእታ እታ “ኤርትራዊ መንነት” እተብል ሓረግ ናብ ንቡር ቦተኣ ንክትምለስ ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ።

ታሪኽ መብዛሕትኡ ሰውራታት ዓለምና ምስ እንድህስስ: ንበዛሕትኡ ሰውራታት ዓለም ተማሳሳሊ ዝገብሮም ሮቃሒታት ጎሊሖም ይረኣዩና። ቀዳማይን ቀንድን ሽግር: ኣብቲ ሰውራ ክልተ ዓይነት ተሳታፋይ ይርከብ። ቀዳማይ: ዕላማ ናይቲ ሰውራ ከዐውት ኩሉ ካብኡ ዝጥለብ ተወፋይነት ይገብር። እቲ ካልኣይ: ኣብ ብልሒን መስዋእትን እቲ ቀዳማይ ተሓቢኡ: ድጉል ዕላምኡ የተግብር። ዕድል ምስዝረክብ ከኣ: ነቲ ሰውራ ጨውዩ ናብ ረብሕኡ ክቕይሮ ድሕር ኣይብልን። ጠንቁ እዚ ስለዝኾነ: መብዛሕትኡ ሰውራታት ዓለምና ድሕሪ ምዝዛሙ: ዴሞክርያሳዊ ስርዓት ኣብ ምትካል ይፈሽል። ሰውራ ኤርትራ እምበኣር ድሕሪ ምዝዛሙ ግዳይ እዚ ዕጫ እዩ ኮይኑ። መሪሕነት ቃልሲ ኤርተራ በቶም ረብሐኦም ዘቀድሙ ኣካላት ተጨውዩ ስለዝመጸ: እታ ኩሉ’ ቲ መስዋእቲ ዝኸፈለላ ሃገራዊ ክትኮነሉ ዝምነያ ካብ ሙኻን ቦኺራ። እዚ ይኹን እምበር: ነቲ ኩልንትንኡ ስለ ሃገሩን ህዝቡን ዝወፈየ ተጋዳላይ ግን: ክብሪ ይግብኦ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝረአ ዘሎ ኣነወርቲ ነገራት: ነቲ ኣንጻር ዓመጽ ዘተላዕለ ሰውራን: ንዕኡ ክዕወት ዝኽፈል ዝኸፈሉ ተጋደልትን ክብርታቶም ምምርሳሕ እዩ። እቲ ዝኸፍአ መልክዑ ናይዚ ዝኸይድ ዘሎ ነውሪ: ክሕደት ኣብ ልዕሊ እቶም ሓንቲን ዘይትትካእን ሂወቶም ንስለ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝኸፈሉ ስወኣትና: ኣካላቶም ፈቀዶ ስነጭሮ ዝቀበሩ ስንኩላናን ዕድመ ንእስነቶም ምስ ተመነ ዕንቅረብዒት ኣብ በረኻታት ዘሕለፉ ተጋደልትን ይረአ ስለዘሎ’ዩ። ብዓቢኡ ከኣ: ነቲ ዓመጽ ዝመበገሲኡ ሰውራ ሽፍትነት ምጥማቖም አዩ። ብመሰረቱ ሽፍታ ማለት ሓደ ሕግን ስርዓትን ዘይገዝኦ ብዓመጽ ዝንቀሳቀስ ኣካል እዩ። መግለጺ ሽፍታ ከምዚ ካብ ኮነ እምበኣር ሰውራ ኤርትራ ነየናይ ሕግን ስርዓትን እዩ ጢሒሱ? ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ዝተጀመረሉ እዋን: ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እያ ኔራ። መግዛእቲ ድማ ዓመጽ እዩ። ሰውራ ኤርትራ እምበኣር ነዚ ዓመጽ እዚ እዩ እምብለይ ዝበለ። ነቲ ናይ ዓመጽ ሕጊ እዩ ኣይፋል ዝበለ። ንመሰሉ ብኩሉ መዳይ ንምርካብ እዩ ናብ ቃልሲ ዝኣተወ። ስለዚ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ: ኣንጻር ዓመጽን መግዛእትን ክሳብዝኾነ ቅኑዕን ምስ ሽፍትነት ዘራኽብ ዘይብሉን እዩ። ካልእ ነቶም ኣብቲ ሰውራ ዝተሳተፉ ኣካላት ብኣልማማ ሸፋቱ ዝብል ስም ክትህቦም ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ዓቢ ዝተሳሕተ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ከኣ በዳልን ተበዳልን ፈላሊኻ ዘይምቅማጥ እዩ። ውሑዳት ገዲፍካ እቶም ዝበዝሑ ኣብቲ ሰውራ ዝተሳተፉ ኣካላት ማዕረ እቲ ዝተረፈ ህዝብና ተበደልቲ እዮም። እቲ ደሞም ዝኸፈልሉ: ኣካሎም ዝወፈዩሉን ህወቶም ዝሰውኡሉን ዕላማ ዝጨወየ ኣካል ጠሊምዎም ከይኣክል: መረረኦም ዝስምዑ ተጋደልቲ ፈቀዶ መሓዩር ክበልዩ ፈሪድዎም። ካብኡ ብዝበኣሰ ከኣ ጥረዓኖም ከስምዑ ንዝተበገሱ ስንኩላን ብተመልከተለይ ቀዚፍዎም እዩ። ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኸፈአ መነባብሮ ዝርከቡ ወገናትና እዮም። ከም ህዝቦም ዝተቃለሱላ ሃገር ገዲፎም ተሰዲዶምን ይሰደዱ ኣለዉን እዮም። ስደራቤቶም ተበታቲኑን ግዳይ ናይቲ ጨካን ምሕደራ ኮይኖም እዮም።

እዚ ኩሉ ኣሕሊፎም: የሕልፉ ኣለዉን ክነሶም: በቲ ክሕብሕቦምን ዝግባእ ክብሪ ክህቦም ዝግብኦን ኣካል ሕብረተሰቦም: ከም ሸፋቱ ክግለጹ ከለዉ ክልተ ሞት ዝበሉን ኣብ ልዕሊ ቁሱል ከብዶም ቁስሊ ዝወሰኹን ውሑዳት ኣይኮኑን። እዚ ከይሳዕረረ መግትኢ ክግበረሉ ዘለዎ ሓደገኛ ወፍሪ ብኣግኡ ጠመተ ክግበረሉን ክንነቅሓሉን ይግበኣና። እቲ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብሰንኪ ዕላማ ዝጨወየ ጉጅለ እምበር: ከምቲ ዝተረፈ ኣካል ሕብረተሰብና ዘይተጸበዮ ዝረኸበ ንጹህ ተገዳላይና ኣበሳ ከመዘይብሉ ልቢ ክንበለሉ ኣለና። በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ሰሎ ህዝቢ: ንከምዚ ዓይነት ከፋፋሊ ወፈሪ ክኹንኖን: ነቲ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለ ሞሳ ክህቦን ንላቦ።

ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና (EYSC)

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ
28 መጋቢት 2016

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →