Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ርክብ ፕረሲደንት ኢሳያስን ኣሚር ቀጠርን ወጥሪ ከምዝነበሮ ተገሊጹ።

By   /  March 25, 2016  /  Comments Off on ርክብ ፕረሲደንት ኢሳያስን ኣሚር ቀጠርን ወጥሪ ከምዝነበሮ ተገሊጹ።

    Print       Email

QNA_Emir_Eritrea_15032016-(1)

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ 15 መጋቢት ናብ ሃገረ ቀጠር ብምብጻሕ ምስ መራሒ እታ ሃገር ሼኽ ታሚም ቢንሓማድ ኣታኒ ዝገበሮ ርክብ ፥ ከምቲ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ዝገለጸኦ ሃናጽን ኣብ ምድልዳል ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረን ርክብ ከምዘይነበረ ፡ በንጻሩኳ ደኣ እቲ ቐጠራዊ መራሒ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀጥታዊ መጠንቀቕታን ተግሳጽን ዘዝነበሉ ርክብ ምንባሩ ተቓሊዑ።

ሼኽ ታሚም ቢንሓማድ ኣታኒ ፥ ፕረዚደንት ኢሳያስ ስሩዕ ፖለቲካዊ ባህርይ ዘይክተል፥ ብክልተኣዊ ዞባዊ ከምኡውን ኣህጉራዊ ስምምዓትን ዉዕላትን ዘይቅየድ መንግስቲ ይመርሕን የማሕድርን ከምዘሎ ብጋህዲ ድሕሪ ምውቃስ፥ እዚ ኣካይዳ እዚ ቅልጡፍ ምምዕርራይ ክግበረሉ ጭቡጥ ተበግሶ ምስዘይትግበር ቀጠር ናብ ኤርትራ ዝጸንሓ ጠመተን ነታ ሃገር እትቕርቦ ዲፕሎማስያውን ገንዘባዉን ሓገዛትን ከተወንዝፎ ከምዝኾነት እዩ ሓቢሩ።

ብተወሳኺ ቐጠር ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሃበቶ ልምዓታዊ ሓገዛት ኣብ ባይታ ዘመስከሮ ለውጢ ከምዘየለ መንግስቱ ቅር ከምዝብሎ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወቐሳኡ ዘነጸረ ሼኽ ታሚም ቢንሓማድ ኣታኒ ፥ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ፊናንሳዊ ስርዓት ንትካላውነት መርኲስ ዘይገበረ ኮይኑ ይቕጽል ብምህላዉን ናብ’ቲ መንግስቲ ዝባጻሕ ገንዘባዊ ሓገዛት ቀጠር ናበይ የብል ከምዘሎ ስኑድ መረዳእታ ስለዘይቀርብን ፥ እዚ ግቡእ ጽገና እንተዘይተረኺቡሉ ካብ’ዚ እዋን እዚ ቐጠር ንኤርትራ እትህቦ ገንዘባዊ ይዂን ሰብኣዊ ሓገዛት ከምቲ ናይ ቅድም ብቐጥታ ዘይኮነ ብመንገዲ ኣህጉራውያን ወገናት ክምራሕ ከምዝኾነ ኣነጺሩ ኣሎ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ በቲ ብሞንጎኛነት ቐጠር ምስ ጂቡቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ተቐዪዱ ኣብ’ቲ ስምምዕ ንዝሰፈሩ ነጥብታት ካብ ምምላእ ይሕንግድ ከምዘሎ፥ ቀጠር ኣብቲ ከባቢ ኣውፊራቶ ዘላ ዓቃብ ሰላም ወጻኢታቱ ከቢድ ስለዝኾነ ዝወከላ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ ሓዲኡ ክትገብር ከምዝሓተታ ድሕሪ ምሕባር ፕረሲደንት ኢሳያስ ነቲ ሓላኺ ኣካይዳታቱ ቅልጡፍ ፍታሕ ከናዲየሉ ዘተሓሳሰበ ሼኽ ታሚም ቢንሓማድ ኣታኒ፥ እዚ ምስ ዘይከዉን ቐጠር ካብ ሕጂ እዋን ንኸምዚ ዝኣመሰል ባህሪ ኪትጻወር ዘይምዃና እዩ ኣስሚሩሉ።

እቲ ቐጠራዊ መራሒ ፥ ጉዳይ ኤርትራን ጁቡቲን ቅልጡፍ ፍታሕ ከይርከብ ደጎል ዝፈጥር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ከምዝኾነ ደጋጊሙ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዘጠንቀቖ ዘመልከቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ፥ ናይ’ዚ ጽልዋ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ወዓል ሕደርን ብዘይ ወግዓዊ መግለጺን 4 ምሩኻት ወተሃደራት ጂቡቲ ዝለቐቐ ይብሉ።

ከምዝዝከር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጁቡቲ ዝኾነ ወተሃደራዊ ጎነጽ ኣይነበረን እንዳበለ ንኣስታት 8 ዓመታት ነቲ ሓቂ ካብ ህዝቡ ክሓብኦ ክጽዕት ጸኒሑ ፥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢዱ ካብ ዘለዉ ምሩኻት ወተሃደርት ጁቡቲ 4 ለቒቚ እዩ። መንግስቲ ጂቡቲ ግዳ ገና ኣብ ኢድ መንግስቲ ዝተረፉ 7 ወተሃደራት ከምዘለዉ እዩ ዝገልጽ።

መንግስቲ ኤርትራ አቶም ብመንግስቲ ጂቡቲ ማሪኾም ዝርከቡ 19 ወተሃደራቱ ኪሓተሎም’ዉን ይትረፍ ኣብ ዘይነበረ ኲናት ምሩኻት ክሂሉዉኒ ኣይኩእሉን እዮም ኢሉ እዩ ዝምጒት። ነቶም ኣብ ጂቡቲ ተማሪኾም ዘለዉ ኤርትራውያን ወተሃደራት ዝሕለቐሎም ወገን ውሒዱ ኩነታቶም ኣብ ሓደጋ ከምዝርከብ እዩ ብቐጻሊ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →