Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህዝቢ ከባቢታት ናቕፋን ቃሩራን በስገዳድ ይግዕዝ ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   /  March 29, 2016  /  Comments Off on ህዝቢ ከባቢታት ናቕፋን ቃሩራን በስገዳድ ይግዕዝ ምህላዉ ተሓቢሩ።

    Print       Email

ትግርና ወግዓዊ ሎጎ

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ከባቢታት ናቕፋን ቃሩራን ድማ ብፍላይ – ካብ ህዝቢ ከዊሉ ከካይዶ መድቡ ዘሎ ዕደናዊ ንጥፈታት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንምትግባሩ ዘቀላጥፎ ዘሎ ንነበርቲ እቶም ከባቢታት ብስም ምጥርናፍ ዓድታት ናብ ካልእ ሸነኽ እቲ ዞባ ብሓይሊ ናይ ምግዓዝ ንጥፈታት ይቕጽል ምህላዉ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ’ቲ ዞባ ኣጋሊጹ።

ኣብ’ቶም ከባቢታት ንዝካየዱ ዕደናዊ ንጥፈታት ክትከታተልን ኣባላታ ኣዋፊራ ብልምዳዊ ኣገባብ መዓድናት ክትእክብን ሓላፍነት ተዋሂቡዋ ዘሎ ክፍለሰራዊት 61 ንነበርቲ ናቕፋ፥ ቃሩራ ፥ ነበርቲ ማያዊ ገማግምን ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ እንዳርሓቐትን እቶም ነበርቲ ጸኒሖም ከይምለሱ ገዛውቶም እንዳኣቃጸለትን ናብ ዘይውሑስ ከባቢታት ተግዕዞም ከምዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ምምሕዳር እቲ ዞባ ምስ ኣዘዝቲ ኣታ ክፍለሰራዊት ተደጊፉ ፥ እተን ከባቢታት ንዕደናዊ ንጥፈትን ቱሪዚማዊ ወፍርታትን ቅሩባት ንምግባረን ነበርቲ ናብ ካልእ ቦታ ንምጥርናፎም መደብ መንግስቲ ከምዝኾነ ብምግላጽ መንበሪን ንብረቲን እቶም ነበርቲ ብምጽራግ ነቶም ነበርቲ ዝኾነ ትሕተ-ቅርጺ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናብ ዘይብሎም ጎቦታትን ስንጭሮታትን የግዕዝዎም ምህላዎም ተሓቢሩ።

እዚ ኣብ ከባቢታት ናቕፋን ቃሩራን ብዝሰፍሐ መንገዲ ተጀሚሩ ዘሎ ነበርቲ ናይ ምሱ-ጓግ መደብ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ዞባ ንምቕጻሉ እዉን መደባት ተሓንጺጹ ከምዘሎ ዘመልክተ ወኪልና፥ ዘይዕጉብነቶም ክገልጹ ዝተራእዩ ሓያሎ ዜጋታት ብኣባላት ክፍለሰራዊት 61 እንዳተሞቕሑ ናብ ዝይፍለጥ ቦታ ይውሰዱ ከምዘለዉ ኣረዲኡ።

ገለ ኣዘዝቲ ናይታ  ክፍለሰራዊት ኣብ ምዝማት ከምኡ’ውን ምህጋር ንብረትን ገንዘብን ናይቶም ዝፈናቐሉ ነበርቲ ተዋፊሮም ከምዘዉ’ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ ኣብነት ልዕሊ 70 ዝኾና መካይን ተወልድቲ ብሄረ ራሻይዳ ከካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ዞባ ተዘሪፈን ናብ ምምሕዳር እቲ ዞባ ተረኪበን ኣለዋ።

ዓቢይቲ ዓዲ ተወለድቲ ራሻይዳ ብስድራቤት ሼኽ መሓመድ ዓብዱላ ዓቒል ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ናብ ኣመሓዳሪት እቲ ዞባ ወ/ሮ ጽጌረዳ ወለገርግስ ጽሑፋዊ ጥርዓን እኳ እንተኣቕረበ ፥ እታ ኣመሓዳሪት ዕላማ ናይቲ ጥርዓን  ብስድራቤት ኣቶ ዓብዱራሕማን ዓቒል ተሃንዲሱ ዕግርግር ንምፍጣር ዝመደበ ምዃኑን ኣመኽኒያ ነጺጋቶ ኣላ።

ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ወዱ ነቲ ዓቢ-ዓዲ ብ 25 መጋቢት ተሞቚሑ ከምእተወስደን ንኩነታቱ ብዝምልከት ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ከምዘየለን እዩ ዝንገር።

መሰረታዊ ዓላማ ናይዚ ነበረቲ ምልኩታት ከባቢታት እቲ ዞባ ናይ ምፍንቓል መደብ፥ ኣብ’ተን ከባቢታት ንዝርከብ ገዚፍ መዓድናዊ ትሕዞ ካብ ህዝብን ሃገርን ከዊልካ ንምምሓዉ ጥራይ ከምዝኾነ ጸብጻባት የመልክቱ።

ሬድዮ ድምጺ መድረኽ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዜናዊ ፈነወኣ ፥ ኣብ ገለ ከባቢታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ፥ ክፍለሰራዊት 61 ኣታዊኡ ብፍሉይ ንገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ክውዕል ተባሂሉ ኣብ ዝተመደበ  ልምዳዊ ዕደና ወርቂ  ተዋፊራ ምህላዋ ምቅላዓ ይዝከር።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →